عشق عاشق عشق آدمی به زندگی .

زندگی یعنی ، چکیدن همچون شمع  

                                                               از گرمی عشق.

زندگی یعنی ، لطافت گم شدن

                                                               در معنی عشق.

زندگی یعنی ، دویدن بی امان

                                                               در وادی عشق.

رفتن و آخر رسیدن بر در

                                                                آبادی عشق.

می توان هر لحظه ، هر جا

                                                          عاشق و دلداده بود.

پر غرور چون آبشاران ، بودن اما

                                                                  ساده بود.

می توان اندوه شب را از

                                                           نگاه صبح فهمید .

/ 0 نظر / 12 بازدید