سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن

سه چیز را پاک نگه دار:   جسم،لباس،خیال


از سه چیزکار بگیر: عقل،همت،صبر!


از سه چیز خود را دورنگهدار: افسوس، فریاد، نفرین!


سه چیز را آلوده نکن: قلب، زبان، چشم!


اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن: خدا، مرگ و عشق

/ 3 نظر / 59 بازدید
فاطمه محسني

ببوف بابا تركوندي