پند های پدر

مردم اغلب بی انصاف بی منطق و خود محورند ولی آنان را ببخش.

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی

مهربان باش.قلب

اگر شریف و درست کار باشی فریبت می دهند ولی شریف و درست

کار باش .

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد و در

نهایت می بینی که هر آنچه است میان تو و خداوند است نه میان تو و

مردم .

کورش کبیر

/ 1 نظر / 19 بازدید
دنیا

زیبا و در عین حال اموزنده . [متفکر]